Charakterystyka sieci

Długość linii elektroenergetycznych bez przeliczenia na 1 tor

 

Wyszczególnienie

Napięcie

Napowietrzne [km]

Kablowe [km]

NN + WN

110 kV

4 621

17

SN

30 kV

21

6

15 kV

33 447

11 887

poniżej 15 kV

303

20 kV

2 206

483

nN (bez przyłączy)

33 353

27 650

Liczba i długość przyłączy

 

Wyszczególnienie

Liczba [tys. szt.]

Długość [km]

Napowietrzne

549 179

12 236

Kablowe

301 155

6 972

Liczba stacji elektroenergetycznych

 

Wyszczególnienie

Liczba [szt.]

110 kV

241

SN

36 986

Moc transformatorów bez rezerwy magazynowej

 

Wyszczególnienie

Moc

WN/SN

8 131

SN/SN

115

SN/nN

7 315